1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Ông Đặng Văn Xây - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Tiến Dũng - Uỷ viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hữu Lâm - Uỷ viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi - Ủy viên HĐQT
5. Bà Vũ Thị Thu Hằng - Ủy viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT
 
2. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban: Bà Chu Thị Thủy
Tel: 0313.836481
Email: chuthuymiteco@gmail.com
 
3. BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc: Ông Đặng Văn Xây
Tel: 0313.836378
Email: xaydv@hn.vnn.vn, dangvanxay@miteco.com.vn
Phó giám đốc phụ trách nội chính: Bà Vũ Thị Thu Hằng
Tel: 0313.836481
Email: hang.miteco@gmail.com
Phó giám đốc phụ trách Marketing: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Tel: 0313.551.225
Email: tuyetmiteco@gmail.com
 
4. PHÒNG KINH TẾ TỔNG HỢP
Trưởng phòng: Chu Thị Thuỷ
Tel: 0313.836481
Email: phongktth.miteco@gmail.com
 
5. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán trưởng, Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Tươi
Tel: 0313.550.029
Phó phòng: Phạm Thị Tuyết Chinh
Tel: 0313.550.029
 
6. PHÒNG MARKETING
Phụ trách phòng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Tel: 0313.551.225
Email: miteco.marketing@gmail.com
 
7. PHÒNG TIN HỌC ỨNG DỤNG
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Tel: 0313.551.942
Email: ngocson-hp@hn.vnn.vn
 
8. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
Phụ trách phòng: Nguyễn Thị Hồng Tươi
Tel: 0313.550.604
 
9. PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Tel: 0313.551942
Email: ngocson-hp@hn.vnn.vn
 
10. PHÂN XƯỞNG IN
Quản đốc phân xưởng: Ông Nguyễn Trọng Vương
Tel: 0313.750723
Phó quản đốc: Ông Nguyễn Thế Ánh
Ông Trần Hữu Nguyên
Ông Lương Văn Khanh
 

Apycom jQuery Menus